സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യസങ്കൽപ്പം മാറ്റാൻ കാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, വാൾട്ട് ഡിസ്നി. Picture courtesy: far out cinema, fb page. പരമ്പതാഗത ശൈലിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ജാപ്പാനീസ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഈ ആഴ്ച്ച കണ്ടെത്തി. Taika Okahara Illustration of the week: Artist: Riikka

Friday dispatch